นอกอาคารสถานที่

Posted on: มิถุนายน 17, 2013, by :

ก่ายกองต่างๆชิ้นนั้น ก็โดยปริยายจัดวางไว้ในตำแหน่งใดของภาพการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม มักมีเครื่องหมายการค้าและคำขวัญประกอบอยู่ด้วย
เพื่อผลทางด้านการจดจำและภาพพจน์ขององค์กรรวมทั้งความรับผิดชอบในการทำงาน
13. จงอธิบายถึงลักษณะที่ดีของการสื่อความหมายรูปแบบต่างๆการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆนอกสถานที่
ตอบ ลักษณะที่ดีของการสื่อความหมายรูปแบบต่างๆการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆนอกสถานที่การสื่อความหมายรูปแบบต่างๆการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆนอกสถานที่ เป็นการสื่อความหมายรูปแบบต่างๆที่ใช้ระยะเวลาในการการสื่อความหมายรูปแบบต่างๆความหมายสั้น ดังนั้นจึงต้องจับความสนใจของผู้ดูตั้งแต่แรกเห็น ก็โดยปริยายอาศัยความง่ายและความตร
คุณลักษณะของการสื่อความหมายรูปแบบต่างๆนอกอาคารสถานที่
3.คุณลักษณะของการสื่อความหมายรูปแบบต่างๆนอกอาคารสถานที่ (out-of-home media characteristics)
การสื่อความหมายรูปแบบต่างๆการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆนอกอาคารสถานที่ หมายถึง การโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆต่าง ๆ ที่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคพบเห็นทั่วไป เมื่อออกจากบ้านและสัญจรไปมาในสถานที่ต่าง ๆ การสื่อความหมายรูปแบบต่างๆการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆดังกล่าวสามารถกระทำได้หลายแพทเทินการทำรูปแบบ นำไปติดไว้กลางแจ้ง สิ่งก่อสร้าง บนรถไฟ หลังรถเมล์ ที่สนามบิน และติดอยู่กับเรือ เป็นต้น การสื่อความหมายรูปแบบต่างๆการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆเหล่านี้ จะทำหน้าที่เป็นการสื่อความหมายรูปแบบต่างๆประกอบ หรือการสื่อความหมายรูปแบบต่างๆเสริมความสำคัญเช่นนี้ของการสื่อความหมายรูปแบบต่างๆอิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อความหมายรูปแบบต่างๆสิ่งพิมพ์อันเป็นการสื่อความหมายรูปแบบต่างๆหลังที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวแยกออกเป็น 3 แพทเทินการทำรูปแบบ ประกอบด้วย การสื่อความหมายรูปแบบต่างๆการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆกลางแจ้ง การสื่อความหมายรูปแบบต่างๆการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆเคลื่อนที่และการสื่อความหมายรูปแบบต่างๆการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆร้านค้า ทุกรายละเอียดที่ลงไปปลีกย่อยสำเร็จมีดังนี้
3.1 การสื่อความหมายรูปแบบต่างๆการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆกลางแจ้ง (outdoor advertising) เป็นการสื่อความหมายรูปแบบต่างๆหลักความสำคัญเช่นนี้ของบรรดาการสื่อความหมายรูปแบบต่างๆนอกอาคารสถานที่ทั้งหมด ซึ่งสามารถจัดทำได้มากมายหลายแบบ แต่แบบที่นิยมใช้กันมากที่สุดมี 3 ชนิด ดังนี้คือ (Bovee,et al.1995:445-446)
3.1.1 แผ่นป้ายประกาศโปสเตอร์ (poster panels) เป็นแผ่นป้ายประกาศที่มีขนาดเล็กกว่าแผ่นป้ายประกาศขนาดมาตรฐาน ลักษณะการจัดทำงานการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆ จะมีการพิมพ์เป็นเพิ่มข้อความ