สีสันและเคลื่อนไหว

Posted on: มิถุนายน 17, 2013, by :

สีสันและเคลื่อนไหวได้ติดตั้งอยู่บนที่สูงหรือที่ที่มีผู้คนสัญจรไปมาอธิบายว่า การการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆนอกสถานที่ได้แก่ป้ายประกาศต่าง ๆ ที่อยู่ตามริมถนน สี่แยกหรืออาคารสูงหรือการการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆเคลื่อนที่เช่น ป้ายประกาศการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆที่ข้างรถเมล์ ข้างในหรือข้างหลังหรือรถสามล้อได้ให้ความหมายของการสื่อความหมายรูปแบบต่างๆการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆนอกสถานที่ว่าหมายถึง การการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆแพทเทินการทำรูปแบบต่าง ๆ ที่จัดอยู่ปัจจัยภายนอกสุดสถานที่ได้แก่ การการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆกลางแจ้งการการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆเคลื่อนที่กล่าวไว้ว่า การสื่อความหมายรูปแบบต่างๆการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆนอกสถานที่ เป็นการสื่อความหมายรูปแบบต่างๆที่พัฒนาขึ้นเพื่อความแปลกใหม่ รับดึงดูดเป็นอธิบายความสนใจของประชาชนได้แก่ ป้ายประกาศต่าง ๆ เช่น ป้ายประกาศริมถนน ป้ายประกาศข้างรถประจำทาง ป้ายประกาศที่จอดรถประจำทางและป้ายประกาศในรถต่าง ๆได้ให้ความหมายไว้ว่า การสื่อความหมายรูปแบบต่างๆการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆนอกสถานที่เป็นการสื่อความหมายรูปแบบต่างๆการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆที่ติดตั้งอยู่กับที่ เพื่อให้ผู้ที่ผ่านไปมามองเห็นได้ มีจุดประสงค์ที่ความสำคัญเช่นนี้คือมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคจดจำชื่อเพิ่มสินค้าและบริการได้จากความหมายดังกล่าวพอเพื่อสรุปสิ่งสำคัญเหล่านั้นได้ว่า การสื่อความหมายรูปแบบต่างๆการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆนอกสถานที่หมายถึง การสื่อความหมายรูปแบบต่างๆการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆที่ติดตั้งตามสถานที่ต่าง ๆ หรือตามยานพาหนะ ซึ่งอยู่ในที่ที่มีบุคคลจำนวนมาก เพื่อการสื่อความหมายรูปแบบต่างๆความหมายเกี่ยวกับเพิ่มสินค้าและบริการหรือบริการ ไปยังผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
2. จงอธิบายความหมายและหลายประเภทที่มากมายก่ายกองของการสื่อความหมายรูปแบบต่างๆการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆกลางแจ้ง
ตอบ หลายประเภทที่มากมายก่ายกองของการสื่อความหมายรูปแบบต่างๆการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆกลางแจ้ง แบ่งได้เป็น 3 หลายประเภทที่มากมายก่ายกองดังนี้ 1.1 แผ่นการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆ (The Poster Panels) หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆประชาสัมพันธ์เพิ่มสินค้าและบริการหรือบริการ ตลอดจนชักจูงให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีลักษณะเป็นแผ่นเดียว พิมพ์ด้วยกระดาษขนาดต่าง ๆ ได้แก่ 31 X 43 นิ้ว หรือ 24 X 35 นิ้ว ติดตั้งไว้ในที่สาธารณะซึ่งมีผู้คนจำนวนมากเช่น หน้าร้าน ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ 1.2 ป้ายประกาศกลางแจ้ง (The Painted Bulletins) เป็นป้ายประกาศการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆขนาดใหญ่ที่วาด
หรือระบายสีลงบนวัตถุต่าง ๆ เช่น ผนังปูนหรือเขียนลงบนไม้ สังกะสี ผ้าใบ แล้วนำไปติดตั้ง
บนโครงสร้างที่แข็งแรงในย่านชุมชนหรือที่ที่มีการจราจรหนาแน่น ในป้ายประกาศการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆจะมีภาพและ