ข้อความพิเศษ

Posted on: มิถุนายน 17, 2013, by :

เป็นเพิ่มข้อความสำคัญๆหลายๆข้อความพิเศษเช่นเดียวกันกับแผ่นการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆ แตกต่างกันที่ขนาดและความคงทน บางครั้งเรียกว่า
บิลบอร์ด (Billboard) หากเป็นป้ายประกาศการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆภาพยนตร์เรียกว่า คัทเอาต์ (Cutout)
1.3 ป้ายประกาศการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆชนิดพิเศษ (The Electric Spectacular) เป็นป้ายประกาศการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆที่ใช้พลังแสงเป็นตัวกำหนดภาพ เป็นเพิ่มข้อความสำคัญๆหลายๆข้อความพิเศษหรือการพิเศษออกแบบต่าง ๆ สามารถเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืนเช่น ป้ายประกาศที่ทำด้วยหลอดนีออน ไฟแฟลช ไฟส่องผ่านสไลด์ ป้ายประกาศเคลื่อนไหว (KineticBoard) ป้ายประกาศหมุน (Rolling Board) ป้ายประกาศคอมพิวเตอร์ (Electric Billboard) นอกจากนั้นยังอาจทำเป็นลักษณะสามมิติเพื่อให้ดูเหมือนจริง
3. การติดตั้งป้ายประกาศการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆกลางแจ้ง มีหลักในการพิจารณาอย่างไร
ตอบ หลักการพิจารณาเลือกสถานที่ติดตั้งป้ายประกาศการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆกลางแจ้ง เพื่อให้การการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์มีดังนี้ (ประดิษฐ์ รัตนวิจารณ์, 2535, หน้า 605 – 606)
2.1 ระยะทางจากจุดที่ตั้งป้ายประกาศ จะต้องเห็นได้ชัดเจนจากจุดที่มีประชาชนหรือมีพาหนะผ่านไปมาก็โดยปริยายไม่มีสิ่งกีดขวาง
2.2 อัตราความ เร็วของยานพาหนะที่ผ่าน ควรเป็นช่วงที่มีการจราจรคับคั่งหรือมีสัญญาณไฟจราจรให้รถหยุด
2.3 สถานที่ตั้งควรเป็นมุมถนนหรือขวางหน้าเส้นทางจราจร ทำให้ผู้ที่ผ่านไปมามองเห็นได้ง่าย
2.4 ทำํเลที่ตั้งจะให้ค้านิยมแก่ป้ายประกาศดี หายอยู่ใกล้ศูนย์การค้า ชุมชนอาศัย
2.5 การติดป้ายประกาศร่วมกับป้ายประกาศการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆอื่น จะทำให้ความสนใจลดลง
2.6 รูปร่างและขนาดของป้ายประกาศควรเด่นชัด
2.7 ควรมีการเปรียบเทียบราคาของสถานที่ติดตั้งแต่ละแห่ง
4. การซื้อเนื้อที่การโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆสำหรับการการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆกลางแจ้ง มีหลักการพิจารณาอย่างไร