การซื้อเนื้อที่สำหรับการโฆษณา

Posted on: มิถุนายน 17, 2013, by :

ตอบ การซื้อเนื้อที่สำหรับการการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆกลางแจ้ง ต้องติดต่อผ่านบริษัทผู้จัดการงาน
การโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆเรียกว่า แพลท์โอเปอเรเตอร์ (Plant Operator) ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างเจ้า
ของสถานที่กับผู้การโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆ ก็โดยปริยายพิจารณาโครงสร้างของอัตราค่าการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆดังนี้
3.1 ทำเลและตำแหน่งที่ติดตั้ง
3.2 สถิติข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับผู้คนที่สัญจรไปมา
3.3 ความยากง่ายในการผลิต การติดตั้งการบำรุงรักษา
3.4 ขนาดของชิ้นงานการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆ
3.5 จำนวนของชิ้นงานการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆ
3.6 ระยะเวลาที่ต้องการแสดงชิ้นงานการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆนั้น
5. จงอธิบายถึงคุณสมบัติของการสื่อความหมายรูปแบบต่างๆการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆกลางแจ้ง
ตอบ คุณสมบัติของการการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆกลางแจ้งเป็นการสื่อความหมายรูปแบบต่างๆการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆที่ติดตั้งอยู่กับที่ จึงใช้เป็นการการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆแบบง่าย ๆ เพื่อให้ผู้พบเห็นได้รับเปิดรับข่าวสารได้อย่างกว้างขวางอย่างรวดเร็ว ก็โดยปริยายมี ชื่อเพิ่มสินค้าและบริการ บรรจุภัณฑ์ คำขวัญ
เครื่องหมายการค้า ภาพและสีสันที่รับดึงดูดเป็นอธิบายความสนใจ การใช้การโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆกลางแจ้งเป็นการสื่อความหมายรูปแบบต่างๆในการการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆ
6. จงอธิบายความหมายและหลายประเภทที่มากมายก่ายกองของการสื่อความหมายรูปแบบต่างๆการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆเคลื่อนที่
ตอบ การการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆเคลื่อนที่ (Transit Advertising) หมายถึง การสื่อความหมายรูปแบบต่างๆการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆที่ติดตั้งกับ
ยานพาหนะหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่าง ๆ เช่น รถก็โดยปริยายสารประจำทาง รถแท็กซี่ รถไฟ รถไฟฟ้า เครื่องบิน