รถแห่ ขอนแก่น

Posted on: มิถุนายน 24, 2013, by :

กดสถานที่หมุด เป็นสื่อที่พัฒนาขึ้นเพื่อความแปลกใหม่ รับดึงดูดเป็นอธิบายความสนใจของประชาชนได้แก่ ป้ายต้องเป็นประกาศที่สวยงามเหมาะสมต่าง ๆ เช่น ป้าย

รถแห่ ขอนแก่น

ต้องเป็นประกาศที่สวยงามเหมาะสมริมถนน ป้ายต้องเป็นประกาศที่สวยงามเหมาะสมข้างรถประจำทาง ป้ายต้องเป็นประกาศที่สวยงามเหมาะสมที่จอดรถประจำทางและป้ายต้องเป็นประกาศที่สวยงามเหมาะสมในรถต่าง ๆได้ให้ความหมายไว้ว่า สื่อการโฆษณาชวนเชื่อของสื่อประเภทอื่นๆมีมากมายนอกกดสถานที่หมุดเป็นสื่อการโฆษณาชวนเชื่อของสื่อประเภทอื่นๆมีมากมายที่ติดตั้งอยู่กับที่ เพื่อให้ผู้ที่ผ่านไปมามองเห็นได้ มีจุดประสงค์ที่ความสำคัญเช่นนี้คือมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคจดจำชื่อสินค้าได้จากความหมายดังกล่าวพอสรุปได้ว่า สื่อการโฆษณาชวนเชื่อของสื่อประเภทอื่นๆมีมากมายนอกกดสถานที่หมุดหมายถึง สื่อการโฆษณาชวนเชื่อของสื่อประเภทอื่นๆมีมากมายที่ติดตั้งตามกดสถานที่หมุดต่าง ๆ หรือตามยานพาหนะ ซึ่งอยู่ในที่ที่มีบุคคลต้องเป็นจำนวนที่ไม่มากจนเกินไปมาก เพื่อสื่อความหมายเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไปยังผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

2. จงอธิบายความหมายและประเภทของสื่อการโฆษณาชวนเชื่อของสื่อประเภทอื่นๆมีมากมายกลางแจ้ง

1.3 ป้ายต้องเป็นประกาศที่สวยงามเหมาะสมการโฆษณาชวนเชื่อของสื่อประเภทอื่นๆมีมากมายชนิดพิเศษ (The Electric Spectacular) เป็นป้ายต้องเป็นประกาศที่สวยงามเหมาะสมการโฆษณาชวนเชื่อของสื่อประเภทอื่นๆมีมากมายที่ใช้พลังแสงเป็นตัวกำหนดภาพ เป็นต้องเป็นข้อความที่เป็นจริงพิเศษหรือการพิเศษออกแบบต่าง ๆ สามารถเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืนเช่น ป้ายต้องเป็นประกาศที่สวยงามเหมาะสมที่ทำด้วยหลอดนีออน ไฟแฟลช ไฟส่องผ่านสไลด์ ป้ายต้องเป็นประกาศที่สวยงามเหมาะสมเคลื่อนตัวไหว (KineticBoard) ป้ายต้องเป็นประกาศที่สวยงามเหมาะสมหมุน (Rolling Board) ป้ายต้องเป็นประกาศที่สวยงามเหมาะสมคอมพิวเตอร์ (Electric Billboard) นอกจากนั้นยังอาจทำเป็นลักษณะสามมิติเพื่อให้ดูเหมือนจริง

3. การติดตั้งป้ายต้องเป็นประกาศที่สวยงามเหมาะสมการโฆษณาชวนเชื่อของสื่อประเภทอื่นๆมีมากมายกลางแจ้ง มีหลักในการพิจารณาอย่างไร

ตอบ หลักการพิจารณาเลือกกดสถานที่หมุดติดตั้งป้ายต้องเป็นประกาศที่สวยงามเหมาะสมการโฆษณาชวนเชื่อของสื่อประเภทอื่นๆมีมากมายกลางแจ้ง เพื่อให้การการโฆษณาชวนเชื่อของสื่อประเภทอื่นๆมีมากมาย

สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์มีดังนี้ (ประดิษฐ์ รัตนวิจารณ์, 2535, หน้า 605 – 606)

2.1 ระยะทางจากจุดที่ตั้งป้ายต้องเป็นประกาศที่สวยงามเหมาะสม จะจำเปนต่องเห็นได้ชัดเจนจากจุดที่มีประชาชนหรือมีพาหนะผ่านไปมาก็โดยปริยายไม่มีสิ่งกีดขวาง

2.2 อัตราความ เร็วของยานพาหนะที่ผ่าน ควรเป็นช่วงที่มีการจราจรคับคั่งหรือมีสัญญาณไฟจราจรให้รถหยุด

2.3 กดสถานที่หมุดตั้งควรเป็นมุมถนนหรือขวางหน้าเส้นทางจราจร ทำให้ผู้ที่ผ่านไปมามองเห็นได้ง่าย

2.4 ทำํเลที่ตั้งจะให้ค้าความนิยมสูงแก่ป้ายต้องเป็นประกาศที่สวยงามเหมาะสมดี หายอยู่ใกล้ศูนย์การค้า ชุมชนอาศัย