การโฆษณากลางแจ้ง

Posted on: มิถุนายน 5, 2013, by :

สุดสถานที่ได้แก่ การโฆษณากลางแจ้งการโฆษณาเคลื่อนที่กล่าวไว้ว่า สื่อโฆษณานอกสถานที่ เป็นสื่อที่พัฒนาขึ้นเพื่อความแปลกใหม่ รับดึงดูดเป็นอธิบายความสนใจของประชาชนได้แก่ ป้ายประกาศต่าง ๆ เช่น ป้ายประกาศริมถนน ป้ายประกาศข้างรถประจำทาง ป้ายประกาศที่จอดรถประจำทางและป้ายประกาศในรถต่าง ๆได้ให้ความหมายไว้ว่า สื่อโฆษณานอกสถานที่เป็นสื่อโฆษณาที่ติดตั้งอยู่กับที่ เพื่อให้ผู้ที่ผ่านไปมามองเห็นได้ มีจุดประสงค์ที่ความสำคัญเช่นนี้คือมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคจดจำชื่อสินค้าได้จากความหมายดังกล่าวพอสรุปได้ว่า สื่อโฆษณานอกสถานที่หมายถึง สื่อโฆษณาที่ติดตั้งตามสถานที่ต่าง ๆ หรือตามยานพาหนะ ซึ่งอยู่ในที่ที่มีบุคคลจำนวนมาก เพื่อสื่อความหมายเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไปยังผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
2. จงอธิบายความหมายและประเภทของสื่อโฆษณากลางแจ้ง
ตอบ ประเภทของสื่อโฆษณากลางแจ้ง แบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้ 1.1 แผ่นโฆษณา (The Poster Panels) หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ ตลอดจนชักจูงให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีลักษณะเป็นแผ่นเดียว พิมพ์ด้วยกระดาษขนาดต่าง ๆ ได้แก่ 31 X 43 นิ้ว หรือ 24 X 35 นิ้ว ติดตั้งไว้ในที่สาธารณะซึ่งมีผู้คนจำนวนมากเช่น หน้าร้าน ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ 1.2 ป้ายประกาศกลางแจ้ง (The Painted Bulletins) เป็นป้ายประกาศโฆษณาขนาดใหญ่ที่วาด
หรือระบายสีลงบนวัตถุต่าง ๆ เช่น ผนังปูนหรือเขียนลงบนไม้ สังกะสี ผ้าใบ แล้วนำไปติดตั้ง
บนโครงสร้างที่แข็งแรงในย่านชุมชนหรือที่ที่มีการจราจรหนาแน่น ในป้ายประกาศโฆษณาจะมีภาพและ
เป็นข้อความพิเศษเช่นเดียวกันกับแผ่นโฆษณา แตกต่างกันที่ขนาดและความคงทน บางครั้งเรียกว่า
บิลบอร์ด (Billboard) หากเป็นป้ายประกาศโฆษณาภาพยนตร์เรียกว่า คัทเอาต์ (Cutout)
1.3 ป้ายประกาศโฆษณาชนิดพิเศษ (The Electric Spectacular) เป็นป้ายประกาศโฆษณาที่ใช้พลังแสงเป็นตัวกำหนดภาพ เป็นข้อความพิเศษหรือการพิเศษออกแบบต่าง ๆ สามารถเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืนเช่น ป้ายประกาศที่ทำด้วยหลอดนีออน ไฟแฟลช ไฟส่องผ่านสไลด์ ป้ายประกาศเคลื่อนไหว (KineticBoard) ป้ายประกาศหมุน (Rolling Board) ป้ายประกาศคอมพิวเตอร์ (Electric Billboard) นอกจากนั้นยังอาจทำเป็นลักษณะสามมิติเพื่อให้ดูเหมือนจริง
3. การติดตั้งป้ายประกาศโฆษณากลางแจ้ง มีหลักในการพิจารณาอย่างไร
ตอบ หลักการพิจารณาเลือกสถานที่ติดตั้งป้ายประกาศโฆษณากลางแจ้ง เพื่อให้การโฆษณา
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์มีดังนี้ (ประดิษฐ์ รัตนวิจารณ์, 2535, หน้า 605 – 606)
2.1 ระยะทางจากจุดที่ตั้งป้ายประกาศ จะต้องเห็นได้ชัดเจนจากจุดที่มีประชาชนหรือมีพาหนะผ่านไปมาก็โดยปริยายไม่มีสิ่งกีดขวาง