อัตราความเร็วของยานพาหนะที่ผ่าน

Posted on: มิถุนายน 5, 2013, by :

2.2 อัตราความ เร็วของยานพาหนะที่ผ่าน ควรเป็นช่วงที่มีการจราจรคับคั่งหรือมีสัญญาณไฟจราจรให้รถหยุด
2.3 สถานที่ตั้งควรเป็นมุมถนนหรือขวางหน้าเส้นทางจราจร ทำให้ผู้ที่ผ่านไปมามองเห็นได้ง่าย
2.4 ทำํเลที่ตั้งจะให้ค้านิยมแก่ป้ายประกาศดี หายอยู่ใกล้ศูนย์การค้า ชุมชนอาศัย
2.5 การติดป้ายประกาศร่วมกับป้ายประกาศโฆษณาอื่น จะทำให้ความสนใจลดลง
2.6 รูปร่างและขนาดของป้ายประกาศควรเด่นชัด
2.7 ควรมีการเปรียบเทียบราคาของสถานที่ติดตั้งแต่ละแห่ง
4. การซื้อเนื้อที่โฆษณาสำหรับการโฆษณากลางแจ้ง มีหลักการพิจารณาอย่างไร
ตอบ การซื้อเนื้อที่สำหรับการโฆษณากลางแจ้ง ต้องติดต่อผ่านบริษัทผู้จัดการงาน
โฆษณาเรียกว่า แพลท์โอเปอเรเตอร์ (Plant Operator) ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างเจ้า
ของสถานที่กับผู้โฆษณา ก็โดยปริยายพิจารณาโครงสร้างของอัตราค่าโฆษณาดังนี้
3.1 ทำเลและตำแหน่งที่ติดตั้ง
3.2 สถิติข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับผู้คนที่สัญจรไปมา
3.3 ความยากง่ายในการผลิต การติดตั้งการบำรุงรักษา
3.4 ขนาดของชิ้นงานโฆษณา
3.5 จำนวนของชิ้นงานโฆษณา
3.6 ระยะเวลาที่ต้องการแสดงชิ้นงานโฆษณานั้น
5. จงอธิบายถึงคุณสมบัติของสื่อโฆษณากลางแจ้ง
ตอบ คุณสมบัติของการโฆษณากลางแจ้งเป็นสื่อโฆษณาที่ติดตั้งอยู่กับที่ จึงใช้เป็นการโฆษณาแบบง่าย ๆ เพื่อให้ผู้พบเห็นได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็ว ก็โดยปริยายมี ชื่อสินค้า บรรจุภัณฑ์ คำขวัญ
เครื่องหมายการค้า ภาพและสีสันที่รับดึงดูดเป็นอธิบายความสนใจ การใช้โฆษณากลางแจ้งเป็นสื่อในการโฆษณา
6. จงอธิบายความหมายและประเภทของสื่อโฆษณาเคลื่อนที่
ตอบ การโฆษณาเคลื่อนที่ (Transit Advertising) หมายถึง สื่อโฆษณาที่ติดตั้งกับ