ยานพาหนะประเภทต่างๆ

Posted on: มิถุนายน 5, 2013, by :

ยานพาหนะประเภทต่าง ๆ เช่น รถก็โดยปริยายสารประจำทาง รถแท็กซี่ รถไฟ รถไฟฟ้า เครื่องบิน
ก็โดยปริยายสาร รวมทั้งการพิมพ์เป็นข้อความพิเศษโฆษณาลงบนบัตรก็โดยปริยายสาร การฉายภาพยนตร์โฆษณา การ
กระจายเสียงบนรถก็โดยปริยายสาร
7. สื่อโฆษณาเคลื่อนที่มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ตอบ สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท
1.1 ป้ายประกาศโฆษณาภายในรถ (Inside Card) หมายถึง ภาพโฆษณาที่ติดอยู่ในรถก็โดยปริยายสารประจำทาง รถแท็กซี่ รถไฟ รถไฟฟ้าหรืออาจใช้ในรูปแบบของบัตรก็โดยปริยายสาร ผู้ก็โดยปริยายสารจะมีเวลาอ่านเป็นข้อความพิเศษโฆษณาในระหว่างที่อยู่ในรถ สามารถดึงความตั้งใจได้ดีและเปลี่ยนแปลงข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ส่วนมากทำด้วยกระดาษหรือสติกเกอร์
1.2 ป้ายประกาศโฆษณาปัจจัยภายนอกสุดรถ (Outside Poster) เป็นการติดตั้งภาพโฆษณาปัจจัยภายนอกสุดตัวรถได้แก่ ด้านข้างตัวรถ ด้านนอกตัวรถ รอบตัวรถ ด้านหลังรถ ด้านหน้ารถบนหลังคารถแท็กซี่ ท้ายรถสามล้อ เป็นต้น สามารถดึงความสนใจได้ดี วัสดุที่ใช้อาจเป็นพลาสติก สติกเกอร์ พี.วี.ซี.บอร์ด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของยานพาหนะ
1.3 สถานี ชานชลาและโปสเตอร์ปลายทาง (Station, Platform anderminal Poster) เป็นป้ายประกาศโฆษณาที่ติดตั้งอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ได้แก่ สถานีรถไฟฟ้าท่าอากาศยาน ที่พักคนก็โดยปริยายสารรถประจำทาง เป็นต้น อาจใช้บอร์ดอิเล็กทรอนิคส์ซึ่งใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือกล่องไฟ (Illuminated Sign Box) เพื่อความน่าสนใจ
8. การโฆษณาบนรถประจำทาง รถแท็กซี่และรถสามล้อ รถไฟและรถไฟฟ้าเครื่องบินก็โดยปริยายสาร มีรูปแบบอย่างไร
ตอบ รูปแบบของสื่อโฆษณาเคลื่อนที่
ป้ายประกาศโฆษณาเคลื่อนที่ มีหลายรูปแบบตามชนิดของยานพาหนะ ดังนี้
2.1 รถก็โดยปริยายสารประจำทาง เป็นสื่อโฆษณาที่สามารถครอบคลุมครอบทุกพื้นที่ในการโฆษณาได้อย่างกว้างขวาง การติดตั้งป้ายประกาศโฆษณาสามารถทำได้ทั้งภายในและปัจจัยภายนอกสุดตัวรถได้แก่
2.1.1 ป้ายประกาศที่ติดด้านข้างตัวรถ (Bus Side ) ติดอยู่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของรถก็โดยปริยายสารธรรมดา มีขนาดประมาณ 240 X 50 เซ็นติเมตร
2.1.2 ป้ายประกาศที่ติดด้านหลังตัวรถ (Bus Back) ติดอยู่ด้านหลังของรถก็โดยปริยายสารธรรมดา มีขนาดประมาณ 45 X 180 เซ็นติเมตร
2.1.3 ป้ายประกาศที่ติดรอบตัวรถ (Bus Body) ทำจากสติกเกอร์ติดอยู่รอบตัวรถก็โดยปริยายสารปรับอากาศ