ป้ายประกาศที่ติดบนตัวรถทั้งคัน

Posted on: มิถุนายน 5, 2013, by :

2.1.4 ป้ายประกาศที่ติดบนตัวรถทั้งคัน (Bus Vision) ทำจากสติกเกอร์ที่มีความโปร่งแสง ติดอยู่บนตัวรถก็โดยปริยายสารปรับอากาศรวมทั้งบริเวณกระจกหน้าต่าง
2.1.5 ป้ายประกาศที่ติดอยู่ภายในรถ (Inside card) ติดอยู่บริเวณเหนือขอบหน้าต่างทั้ง 2 ข้าง มีขนาดประมาณ 30 X 50 เซ็นติเมตร
2.1.6 ป้ายประกาศที่ติดหน้ารถ (Bus Face) เป็นสติกเกอร์ติดอยู่บนกระจกหน้ารถก็โดยปริยายสาร
2.1.7 เทปโทรทัศน์หรือวิทยุ (Bus Sound) เป็นการโฆษณาในรูปแบบของเทปโทรทัศน์หรือรายการวิทยุบนรถก็โดยปริยายสาร
2.2 รถแท็กซี่และรถสามล้อ การโฆษณาบนรถแท็กซี่ อาจติดตั้งกล่องไฟบนหลังคารถหรือมีที่แขวนติดอยู่หลังเบาะผู้ก็โดยปริยายสารด้านหน้าและทำแผ่นพับเสียบไว้ให้ผู้ก็โดยปริยายสารหยิบอ่าน ส่วนรถสามล้อ จะทำเป็นป้ายประกาศโฆษณาติดอยู่ท้ายรถ
2.3 รถไฟและรถไฟฟ้า ผลเนื่องจากเป็นเส้นทางที่รถไฟวิ่งผ่านส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณที่ไม่มีผู้คนอาศัยและรถวิ่งด้วยความเร็ว จึงไม่นิยมติดป้ายประกาศโฆษณาปัจจัยภายนอกสุดตัวรถ จะมีเพียงภาพโฆษณาภายในรถ ส่วนใหญ่จะเน้นที่การโฆษณาบริเวณสถานี ในรูปแบบของแผ่นโฆษณาหรือป้ายประกาศโฆษณาที่มีขาตั้ง เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายไปตามจุดต่างๆ ภายในสถานี
2.4 เครื่องบินก็โดยปริยายสาร การโฆษณาบนเครื่องบิน เป็นการโฆษณาที่เข้าถึงนักธุรกิจระดับผู้บริหารหรือกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจซื้อสูง การโฆษณาจะเป็นรูปแบบของภาพยนตร์สั้นๆ หนังสือวารสาร ซองบรรจุบัตรก็โดยปริยายสารและป้ายประกาศโฆษณาบริเวณท่าอากาศยาน
9. การซื้อเนื้อที่โฆษณาสำหรับการโฆษณาเคลื่อนที่ มีหลักการพิจารณาอย่างไร
ตอบ การซื้อเนื้อที่สำหรับการโฆษณาเคลื่อนที่ ต้องติดต่อผ่านหน่วยงานทางธุรกิจที่
เป็นผู้จัดการงานโฆษณาเรียกว่า ตัวแทนปฏิบัติการ (Representative of Local Operators)
ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างเจ้าของยานพาหนะหรือสถานที่กับผู้โฆษณา มีหน้าที่ศึกษา
สภาพจราจร รวมทั้งสภาพการมองเห็นของผู้คนขณะการคมนาคมเดินทางไปมา เพื่อใช้เป็นข้อพิจารณาในการ
ซื้อสื่อสำหรับผู้โฆษณา ผลเนื่องจากเป็นสื่อประเภทนี้มีหลากหลายรูปแบบ วิธีการซื้อขายจึงแตกต่าง
กัน ส่วนใหญ่จะมีเวลากำหนดต่ำสุดและจำนวนพาหนะที่ใช้ นอกจากนั้นจะพิจารณาในเรื่อง
ของเส้นทางจราจรที่พาหนะผ่าน สถานที่ติดตั้ง ขนาดและจำนวนของชิ้นงานโฆษณา รวมทั้ง