ความยากง่ายในการผลิต

Posted on: มิถุนายน 5, 2013, by :

ความยากง่ายในการผลิต การติดตั้งและการบำรุงรักษา เช่นเดียวกับสื่อโฆษณากลางแจ้ง
10. จงอธิบายถึงคุณสมบัติของสื่อโฆษณาเคลื่อนที่
ตอบ การโฆษณาเคลื่อนที่เป็นการโฆษณาที่ติดตั้งไปกับยานพาหนะประเภทต่างๆ มี
ลักษณะใกล้เคียงกับการโฆษณากลางแจ้ง การเลือกใช้สื่อควรพิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆ
11. แพลนท์โอเปอเรเตอร์และตัวแทนปฏิบัติการ หมายถึงอะไร
ตอบ แพลท์โอเปอเรเตอร์ (Plant Operator) ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างเจ้า
ของสถานที่กับผู้โฆษณา ก็โดยปริยายพิจารณาโครงสร้างของอัตราค่าโฆษณาดังนี้
12. จงอธิบายถึงองค์ประกอบของสื่อโฆษณานอกสถานที่
ตอบ องค์ประกอบของสื่อโฆษณานอกสถานที่มีดังนี้1.1 พาดหัว (Headline) เป็นส่วนประกอบที่ความสำคัญเช่นนี้ที่สุดของงานโฆษณาเพราะเป็นส่วนที่นำเสนอแก่นของงานโฆษณาชิ้นนั้น ด้วยเลือกใช้ถ้อยคำที่สั้นกระทัดรัดได้ใจความ เสนอแนวความคิดเพียงแนวเดียว ซึ่งมีหลายรูปแบบดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 4 ก็โดยปริยายเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาของงานโฆษณา ส่วนตัวอักษรที่ใช้ควรมีขนาดใหญ่อาจมีประโยคเดียว บรรทัดเดียวหรือหลายประโยค หลายบรรทัดก็ได้1.2 เป็นข้อความพิเศษโฆษณา (Body Copy) เป็นส่วนของเนื้อหาหรือส่วนขยายของ
พาดหัว ช่วยย้ำความมั่นใจแก่ผู้บริโภค มีเป็นข้อความพิเศษกระทัดรัดไม่เยิ่นเย้อ ใช้ตัวอักษรที่อ่านง่ายได้
สัดส่วนกับครอบทุกพื้นที่ มักจัดเป็นคอลัมน์ มองเห็นได้ในระยะไกล ความสูงของตัวอักษรและระยะ
ห่างจากผู้ดูควรมีขนาดดังนี้1.3 ภาพประกอบ (Illustration) ภาพที่นำมาใช้ประกอบเรื่องราวเนื้อหาในงานโฆษณาเพื่อสร้างความน่าสนใจ รับดึงดูดเป็นอธิบายใจและจดจำง่าย ควรใช้ภาพที่จำลองจากของจริงซึ่ง
มองเห็นแล้วเข้าใจได้ทันที มีจุดสนใจเพียงจุดเดียว อาจใช้ภาพถ่ายที่ให้ลักษณะเหมือนจริงมี
ความมองดูสวยงามมาก สร้างความประทับใจได้ดีหรือภาพวาดที่สามารถแสดงจินตนาการทุกอย่างใน
ขณะที่ภาพถ่ายอาจทำไม่ได้1.4 ชื่อผู้โฆษณา(Signature) หมายถึง ชื่อสัญลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กรผู้เผยแพร่ เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงความเป็นเจ้าของโฆษณาชิ้นนั้น ก็โดยปริยายจัดวางไว้ในตำแหน่งใดของภาพโฆษณาก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม มักมีเครื่องหมายการค้าและคำขวัญประกอบอยู่ด้วย
เพื่อผลทางด้านการจดจำและภาพพจน์ขององค์กรรวมทั้งความรับผิดชอบในการทำงาน
13. จงอธิบายถึงลักษณะที่ดีของสื่อโฆษณานอกสถานที่