คุณลักษณะของสื่อนอกอาคารสถานที่

Posted on: มิถุนายน 5, 2013, by :

ตอบ ลักษณะที่ดีของสื่อโฆษณานอกสถานที่สื่อโฆษณานอกสถานที่ เป็นสื่อที่ใช้ระยะเวลาในการสื่อความหมายสั้น ดังนั้นจึงต้องจับความสนใจของผู้ดูตั้งแต่แรกเห็น ก็โดยปริยายอาศัยความง่ายและความตร
คุณลักษณะของสื่อนอกอาคารสถานที่
3.คุณลักษณะของสื่อนอกอาคารสถานที่ (out-of-home media characteristics)
สื่อโฆษณานอกอาคารสถานที่ หมายถึง โฆษณาต่าง ๆ ที่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคพบเห็นทั่วไป เมื่อออกจากบ้านและสัญจรไปมาในสถานที่ต่าง ๆ สื่อโฆษณาดังกล่าวสามารถกระทำได้หลายรูปแบบ นำไปติดไว้กลางแจ้ง สิ่งก่อสร้าง บนรถไฟ หลังรถเมล์ ที่สนามบิน และติดอยู่กับเรือ เป็นต้น สื่อโฆษณาเหล่านี้ จะทำหน้าที่เป็นสื่อประกอบ หรือสื่อเสริมความสำคัญเช่นนี้ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์อันเป็นสื่อหลังที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวแยกออกเป็น 3 รูปแบบ ประกอบด้วย สื่อโฆษณากลางแจ้ง สื่อโฆษณาเคลื่อนที่และสื่อโฆษณาร้านค้า รายละเอียดปลีกย่อยสำเร็จมีดังนี้
3.1 สื่อโฆษณากลางแจ้ง (outdoor advertising) เป็นสื่อหลักความสำคัญเช่นนี้ของบรรดาสื่อนอกอาคารสถานที่ทั้งหมด ซึ่งสามารถจัดทำได้มากมายหลายแบบ แต่แบบที่นิยมใช้กันมากที่สุดมี 3 ชนิด ดังนี้คือ (Bovee,et al.1995:445-446)
3.1.1 แผ่นป้ายประกาศโปสเตอร์ (poster panels) เป็นแผ่นป้ายประกาศที่มีขนาดเล็กกว่าแผ่นป้ายประกาศขนาดมาตรฐาน ลักษณะการจัดทำงานโฆษณา จะมีการพิมพ์เป็นข้อความพิเศษโฆษณาลงบนแผ่นกระดาษ แล้วนำไปปิดทับลงบนแผ่นป้ายประกาศที่จัดทำไว้ ซึ่งติดตั้งอยู่บนอาคารหรือข้างอาคาร หรือตามข้างถนนไฮเวย์ (highway) เป็นต้น สำหรับขนาดของป้ายประกาศโปสเตอร์ดั้งเดิมที่ใช้กันทั่วไป คือ ขนาดกว้าง 24 ฟุต และสูง 12 ฟุต เรียกว่า 24-sheet poster ที่เรียกกันเช่นนี้เพราะต้องใช้กระดาษจำนวน 24 แผ่น พิมพ์เป็นข้อความพิเศษโฆษณา แล้วนำมาต่อเข้าด้วยกัน จึงจะครอบคลุมครอบทุกพื้นที่ผิวหน้าของแผ่นป้ายประกาศโปสเตอร์พอดี สำหรับเป็นข้อความพิเศษโฆษณาบนแผ่นป้ายประกาศโปสเตอร์ ปกติใช้ทั้งการพิมพ์และซิลค์สกรีน
3.1.2 ป้ายประกาศเขียน (painted bulletins) เป็นป้ายประกาศที่ขนาดใหญ่กว่าป้ายประกาศโปสเตอร์ขนาดมาตรฐานที่เป็นแบบฉบับของป้ายประกาศเขียนก็โดยปริยายทั่วไป จะมีขนาดกว่าง 48 ฟุต และสูง 14 ฟุต บางครั้งป้ายประกาศเขียนจะใช้วิธีก็โดยปริยายให้จิตรกรเขียนเป็นข้อความพิเศษโฆษณา และเขียนภาพประกอบก็โดยปริยายตรงลงบนแผ่นป้ายประกาศ (billboard) แต่สวนใหญ่แล้วมักจะเขียนตัดแบ่งเป็นตอน ๆ ในห้องทำงานของช่างเขียนแล้วนำมาติดต่อกันบนแผ่นป้ายประกาศแสดงในสถานที่ต่าง ๆ ที่ผู้คนมองเห็นเด่นชัด อาจใช้วิธีเคลื่อนย้ายแผ่นป้ายประกาศหมุนเวียน (rotary plan) ไปตั้งแสดงในแหล่งต่าง ๆ ทุก ๆ 30 วัน 60 วัน หรือ 90 วัน ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้คนในตลาดเป้าหมายได้เห็นเป็นข้อความพิเศษโฆษณาอย่างทั่วถึง
3.1.3 ป้ายประกาศจัดทำเป็นพิเศษ (spectaculars) เป็นป้ายประกาศขนาดใหญ่จัดทำตามความต้องการของผู้ทำโฆษณา มุ่งเน้นความมีลักษณะหรูหราโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เพื่อเรียกร้องความสนใจมากที่สุด การพิเศษออกแบบอาจ