สื่อโฆษณาเคลื่อนที่สามารถแบ่งออกได้

Posted on: มิถุนายน 5, 2013, by :

สื่อโฆษณาเคลื่อนที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด หรือ 3 รูปแบบ คือ ป้ายประกาศโฆษณาภายในตัวรถ ป้ายประกาศปัจจัยภายนอกสุดตัวรถ และ ป้ายประกาศโปสเตอร์ ณ ที่พักผู้ก็โดยปริยายสาร ขออธิบายแต่ละชนิดก็โดยปริยายย่อ ดังนี้ (Belch an Belch. 1993:532-533)
3.2.1 ป้ายประกาศโฆษณาภายในตัว (inside cards) เป็นป้ายประกาศโฆษณาที่ติดแสดงไว้ภายในยานพาหนะ เช่น รถประจำทาง หรือรถไฟ อาจจะติดตามแนวนอนของตัวรถ หรือติดไว้เหนือหน้าต่าง หรือประตูรถ หรือที่ใดก็ตามที่ผู้ก็โดยปริยายสารสามารถมองเห็นได้เด่นชัด ก็โดยปริยายมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ก็โดยปริยายสารที่เดือนทางไปมาระหว่างบ้านกับที่ทำงาน หรือโรงเรียน หรือในระหว่างการการคมนาคมเดินทางไปมาจะได้มีโอกาสอ่านป้ายประกาศโฆษณาในระหว่างนั้นอยู่ในรถ
3.2.2 ป้ายประกาศโปสเตอร์นอกตัวรถ (outside posters) เป็นการนำป้ายประกาศโปสเตอร์โฆษณาไปติดไว้ปัจจัยภายนอกสุดข้างยานพาหนะขนส่งมวลชนต่าง ๆ (mass-transit vehicles) อาจติดข้างหน้า ข้างหลังรถประจำทาง (ที่เรียกว่า “bus back”) หรือบนหลังคารถประจำทาง ข้างรถไฟ ในรถใต้ดิน รถรางไฟฟ้า หรือรถแท็กซี่ เป็นต้น ก็โดยปริยายมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ก็โดยปริยายสารที่รอคอยการขึ้นรถ หรือผู้สัญจรไปมาจะได้มองเห็นป้ายประกาศโฆษณา และเพื่อเตือนใจผู้ออกไปจ่ายตลาดให้ระลึกถึงตราสินค้าที่โฆษณาก่อนออกไปซื้อ
3.2.3 ป้ายประกาศโปสเตอร์ที่สถานี ชานชาลา และที่พักผู้ก็โดยปริยายสารท่าอากาศยาน (station, platform, and terminal posters) เป็นป้ายประกาศโปสเตอร์โฆษณาสินค้าที่สถานีรถไฟ และสถานีขนส่ง ทั้งภายในและปัจจัยภายนอกสุดอาคารสถานที่ ที่พักผู้ก็โดยปริยายสารรถประจำทาง (bus-stop shelter) หรือบริเวณที่พักผู้ก็โดยปริยายสารท่าอากาศยาน (airline terminal) เป็นต้น ป้ายประกาศโฆษณาเหล่านี้ก็โดยปริยายปกติมักจะทำเป็นกรอบหรือเป็นตู้ใส และใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเข้าช่วยเพื่อให้เกิดแสงสว่างไสว เพื่อรับดึงดูดเป็นอธิบายความสนใจเพิ่มขึ้น
ข้อดีของสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ พอสรุปสาระความสำคัญเช่นนี้ได้ ดังนี้
1.ต้นทุนในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่อพัน (CPM) ต่ำ รวมทั้งต้นทุนในการผลิตสื่อโฆษณาก็ต่ำอีกด้วย
2.ให้ความถี่สูง (high frequency) ผู้คนที่ผ่านเส้นทางไปมาเป็นประจำ ไป-กลับ ทำงานหรือไปโรงเรียน จะมีโอกาสอ่านโฆษณาหลายเที่ยว
3.สามารถเลือกเข้าถึงครองคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ดีในระดับหนึ่ง เช่น การเข้าถึงกลุ่มนักเรียน นักศึกษา อาจใช้ป้ายประกาศโฆษณาติดในรถประจำทาง หรือบริเวณ โรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น
4.เปิดโอกาสให้ผู้อ่านมีเวลายาวนานในการอ่านเป็นข้อความพิเศษโฆษณา (long exposture) ตราบใดที่ผู้คนยืน หรือนั่นในรถประจำทาง บนรถไฟ หรือในเรือเมล์ ในขณะก็โดยปริยายสาร โอกาสที่จะเห็นและอ่านโฆษณาจะมีมาก ก็โดย