รูปภาพ

Posted on: พฤศจิกายน 4, 2014, by :

เท่ากับการตรวจระดับสายตา ซีเอ.เดคคอร์ เราใช้ระบบยกม่านแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ยกผ้าขึ้น-ลง จะทำให้ง่ายต่อการทำงาน รอยตำหนิต่างๆ จึงเล็ดรอดได้ยาก
ซึ่งในปัจจุบันเขตผังเมืองรวมมีการประกาศใช้ทุกจังหวัด
ทำให้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับในทุกพื้นที่ นอกจากนั้นบางพื้นที่อาจมีกฎกระทรวงหรือข้อ
บัญญัติท้องถิ่นหรือกฎหมายอื่นๆ กำหนดบริเวณห้ามขุดดินหรือถมดินบริเวณดังกล่าวไว้
ซึ่งการจะดำเนินการขุดดินหรือถมดินในพื้นที่บริเวณใดควรต้องศึกษาข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นด้วย

ดูจากความคุ้มค่า คงทน  เน้นอายุการใช้งานหลายปี ซึ่งถ้าหากเลือกใช้ของที่ไม่มีคุณภาพผ่านไปไม่กี่ปีต้องมาเสียค่าซ่อมแซม และต้องเสียเวลามาดูแลอีกด้วย ในกรณีที่เป็นป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนขนาดใหญ่ติดตั้งนอกอาคาร ต้องใช้ไม้ หรือโครงสร้างเหล็ก ยิ่งจำเป็นต้องเลือกของที่มีคุณภาพ มี