มัลติมีเดีย

Posted on: พฤศจิกายน 29, 2014, by :
  1.  หรือห้องสุขา) มาเตรียมไว้
    2. แกว่งสารส้ม ให้สิ่งแปลกปลอมตกตะกอน ทิ้งไว้ 30 นาที ต่อมาการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
    เคสนี้เราเลือกทำธรกิจรถเช่าระยะสั้น กลุ่มลูกค้าหลักเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวหรือทำธุรในจังหวัดขอนแก่น
    กลุ่มลูกค้ารองจะเป็นคนที่พักอยู่ในเมืองขอนแก่น
  2. เทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดีย สนับสนุนให้เราต้องสามารถมองเห็นได้ชัดใช้สื่อมัลติมีเดียกับผู้เรียนได้ ทุกระดับอายุ และความรู้ หลักสำคัญอยู่ที่การออกแบบให้เหมาะสมกับผู้เรียนเท่านั้น
  3. สื่อมัลติมีเดียที่มีคุณภาพ นอกจากจะช่วยให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนของโรงเรียน หรือหน่วยงานแล้ว ความก้าวหน้าของระบบครือข่าย ยังช่วยส่งเสริมให้การใช้สื่อมัลติมีเดียเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาอื่นๆ อีกด้วย

ข้อจำกัดของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

  1. ถึงแม้ว่าขณะนี้ราคาของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้เป็นการเพิ่มภาระของผู้สอนให้มีมากยิ่งขึ้น