ท้องถนน

Posted on: ตุลาคม 25, 2014, by :

– ตอบสนองจุดประสงค์ในการสื่อความหมายได้อย่างสมบูรณ์

– มีความชัดเจนในภาพลักษณ์ และข้อความที่ใช้ในการสื่อความหมายต้องมีความชัดเจน มีขนาดที่เหมาะสม

– รูปภาพและข้อความที่นำการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพต้องสอดคล้อง สัมพันธ์กันและส่งเสริมซึ่งกันและกัน

– ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเข้าใจได้ง่าย ดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด

ข้อดีของป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน

– ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง และต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเลือกตั้งเฉพาะพื้นที่ได้

– มีความถี่ในการมองเห็นบ่อย เพราะจุดติดตั้งส่วนใหญ่เป็นเส้นทาง หรือบริเวณที่ต้องเดินผ่านไปมาเสมอ

– ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดดึงดูดความสนใจได้ดี