พาดหัว

Posted on: ตุลาคม 14, 2014, by :

การบริหารจัดการทรัพยากร พลังงานและสารเคมี ที่สอดคล้องตามตัวชี้วัดการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งจัดทำ ผังการไหลของวัสดุ (Material Flow)
ไปจนถึงป้องกันน้ำท่วมจากท่อระบายน้ำได้อีกด้วย
ป้องกันโพรงใต้บ้าน การถมดินสร้างบ้านช่วยป้องกันการเกิดโพรงใต้บ้าน ซึ่งเกิดจากน้ำหนักจากโครงสร้างบ้านไปกดทับ หากที่ดินไม่หนาแน่นพอ ก็จะทำให้เกิดการยุบตัว ส่งผลให้บ้านทรุดได้
ช่วยให้บ้านเด่นขึ้น การถมดินสร้างบ้านช่วยให้บ้านอยู่สูงขึ้น จึงดูโดดเด่นสะดุดตาผู้ที่ผ่านไปมามากขึ้น ไม่ถูกบดบังจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ
ใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์หาช่องทางการพัฒนาโรงงาน และการพึ่งพาอาศัย (Symbiosis)
ระหว่างโรงงานกับโรงงาน

คือการที่มนุษย์ได้มีการกำหนดข้อตกลงในการใช้สัญลักษณ์แทนคำต่าง ๆ ในการสื่อความหมาย เพื่อถ่ายทอดความคิด ซึ่งอาจใช้การเปล่งเสียงในภาษาพูดหรือการใช้ตัวอักษร ในการเขียนแล้วแต่โอกาส ในการสื่อความหมายเพื่อ สื่อสารกันระหว่างผู้ส่งสาร